SLY PROJEKT
Wybierz język:
 • PL
 • EN
 • DE
Oferta

Oferta

Podstawowym celem firmy SLY PROJEKT jest wykonywanie usług w pełni zaspokajających potrzeby i oczekiwania klientów. Kierując się tą zasadą oferujemy Państwu szereg kompleksowo i profesjonalnie wykonanych usług, takich jak:

 • koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze kompleksowych układów komunikacyjnych, jak również autostrad, dróg ekspresowych, dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, wewnętrznych, ulic, placów, parkingów, itp.
 • raporty oddziaływania inwestycji na środowisko oraz projekty ochrony środowiska
 • projekty organizacji ruchu docelowego i na czas budowy, projekty sygnalizacji świetlnych
 • kosztorysy ślepe, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, ZZK
 • kompleksowa realizacja procedur prawno-budowlanych: opracowanie ekspertyz i opinii technicznych, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń oraz decyzji administracyjnych (w tym zgłoszeń, pozwoleń na budowę, ZRiD)
Wykonujemy również szereg dokumentacji dla całej infrastruktury technicznej związanej z prowadzeniem inwestycji liniowych tj.:
 • projekty konstrukcji inżynierskich, takich jak: mury oporowe, przepusty, konstrukcje pod ekrany akustyczne, kładki dla pieszych, wiadukty drogowe i kolejowe, mosty, budowle ziemne
 • projekty przebudowy urządzeń obcych, kolidujących z projektowaną drogą
 • projekty kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni wód opadowych
 • projekty sieci gazowych
 • projekty sieci wodociągowych
 • projekty napowietrznych i kablowych linii energetycznych
 • projekty sieci teletechnicznych
 • projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
 • projekty wentylacji, sygnalizacji i ochrony ppoż.
 • inwentaryzacje i projekty zieleni
 • prace i dokumentacje geologiczne i geotechniczne
 • projekty konstrukcji jezdni, oceny i badania nośności nawierzchni
 • opinie, ekspertyzy i inne
oraz prace uzupełniające proces tworzenia dokumentacji technicznej tj.:
 • pozyskanie podkładów sytuacyjno-wysokościowych
 • obróbka i kalibracja geodezyjnych podkładów rastrowych
 • przygotowywanie danych i tworzenie numerycznych modeli terenu
 • pomiar ugięć podatnych nawierzchni drogowych
 • wizualizacje komputerowe projektów
 • wykonywanie studiów i analiz w celu dokonania wyboru najkorzystniejszego rozwiązania projektowego
 • opracowywanie materiałów do przeprowadzenia procedury lokalizacyjnej dla inwestycji komunikacyjnych
 • opracowywanie materiałów oraz uzyskiwanie w imieniu Inwestora niezbędnych opinii, jak również decyzji ZRID
 • przygotowywanie materiałów i uzyskiwanie wszystkich niezbędnych uzgodnień w zakresie kolizji uzbrojenia technicznego
 • sporządzanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
 • prowadzenie nadzorów autorskich
 • opracowywanie dokumentacji projektowych i przetargowych według standardów UE